Gene Flow and Maintenance of Genetic Diversity in Invasive Mosquitofish

journal.pone.0077028.g001

A new work from researches of the LIG and the IEA has been published in PLoS ONE. In this paper, the authors give insights in how gene flow between invasive populations shapes genetic diversity of Gambusia holbrooki in Mediterranean streams. Abstract:

Genetic analyses contribute to studies of biological invasions by mapping the origin and dispersal patterns of invasive species occupying new territories. Using microsatellite loci, we assessed the genetic diversity and spatial population structure of mosquitofish (Gambusia holbrooki) that had invaded Spanish watersheds, along with the American locations close to the suspected potential source populations. Mosquitofish populations from the Spanish streams that were studied had similar levels of genetic diversity to the American samples; therefore, these populations did not appear to have undergone substantial losses of genetic diversity during the invasion process. Population structure analyses indicated that the Spanish populations fell into four main clusters, which were primarily associated with hydrography. Dispersal patterns indicated that local populations were highly connected upstream and downstream through active dispersal, with an average of 21.5% fish from other locations in each population. After initially introducing fish to one location in a given basin, such dispersal potential might contribute to the spread and colonization of suitable habitats throughout the entire river basin. The two-dimension isolation-by-distance pattern here obtained, indicated that the human-mediated translocation of mosquitofish among the three study basins is a regular occurrence. Overall, both phenomena, high natural dispersal and human translocation, favor gene flow among river basins and the retention of high genetic diversity, which might help retain the invasive potential of mosquitofish populations.

More information can be found here.

Adult female of G. holbrooki

_________________________________________________________________________________________________________

Díez-del-Molino D, Carmona-Catot G, Araguas R-M, Vidal O, Sanz N, et al. (2013) Gene Flow and Maintenance of Genetic Diversity in Invasive Mosquitofish (Gambusia holbrooki). PLoS ONE 8(12): e82501. doi:10.1371/journal.pone.0082501

_________________________________________________________________________________________________________

Anuncis

[Conferencia] The Phylogeny of Little Red Riding Hood

Nos complace invitaros a la charla que impartirá el Dr. Oriol Vidal (colaborador en COOL GENES y Profesor Titular en el Área Genètica de la Universitat de Girona) el próximo Miércoles 18 de Diciembre a las 12:00 en la Sala de Graus de la Facultat de Ciències.

The Phylogeny of Little Red Riding Hood o un exemple de ‘phylomemetics’: l’anàlisi filogenètico dels fenòmens culturals

¡Os esperamos!

Una ullada a les poblacions mediterrànies ibèriques d’espinós a través de marcadors moleculars

mascle_1_b

© Quim Pou

L’espinós (Gasterosteus aculeatus) és una espècie de distribució cosmopolita en tot l’hemisferi nord. Les poblacions de la península Ibèrica representen el límit meridional d’aquesta distribució i es troben en un estat de conservació crític. Durant els dos darrers segles l’espinós ha desaparegut en moltes zones de distribució històrica de la nostra península, i, actualment, sobreviu en alguns nuclis poblacionals aïllats en rius del nord de la costa mediterrània, i a la costa atlàntica de Portugal, Galícia i el País Basc. La introducció d’espècies invasores i la degradació dels hàbitats són les principals amenaces per aquesta espècie, que habita trams baixos i mitjans de rius que són especialment susceptibles a alteracions antròpiques.

El nostre treball presenta les primeres dades genètiques en poblacions ibèriques d’espinós i representa un dels pocs treballs que existeixen per les poblacions mediterrànies d’aquesta espècie (hi ha dues publicacions en poblacions adriàtiques). L’ús de marcadors moleculars ens ha permès estudiar la genètica de poblacions i les relacions evolutives (filogènia) de les poblacions d’espinós que encara es conserven més o menys estables en el Mediterrani de la península Ibèrica. Totes elles, excepte  un nucli poblacional al Delta de l’Ebre (Ullals de Baltasar), es localitzen en rius i rierols de les comarques de Girona (dues mostres de la conca de la Muga, una de la riera de Calonge, una del Daró, una del Bugantó-Onyar i dues mostres de la Tordera).

Les poblacions d’espinós que ens queden al mediterrani tenen un valor ecològic, genètic i evolutiu incalculable.

Les anàlisis de marcadors nuclears (microsatèl.lits) ens indiquen que existeixen diferències importants pel que fa a la composició genètica de les diferents poblacions i ens permeten identificar les poblacions en funció de la conca hidrogràfica a la qual pertanyen. Aquests marcadors ens alerten també d’una variabilitat genètica (proporció d’heterozigots i número d’al·lels) molt baixa en algunes mostres, sobretot de les conques de l’Onyar i la Tordera, que auguren problemes de viabilitat de l’espinós a llarg termini.

La seqüenciació de dos gens mitocondrials (cytb i regió de control) ens permet identificar nou seqüències o haplotips diferents que no s’han descrit prèviament en les bases de dades existents per aquesta espècie. La majoria d’haplotips es troben de forma exclusiva en una única població, excepte alguns haplotips que es comparteixen entre localitats d’una mateixa conca hidrogràfica. Aquesta fixació d’haplotips determina novament una baixa variabilitat genètica (un o pocs haplotips diferents a cada població), senyal inequívoc d’un gran aïllament d’aquestes poblacions, que accentua, de ben segur, la vulnerabilitat d’aquesta espècie. L’agrupació dels diferents haplotips segons la seva semblança defineix, com a mínim, dos llinatges evolutius d’espinós en els nostres rius que són clarament diferents de la resta de llinatges europeus (veieu la Figura).

 

Arbre que resumeix les semblances entre les seqüències de les mostres analizades (colorejades) i les seqüències disponibles a les bases de dades per poblacions europees (els punts morats són d'altres poblacions mediterrànies i els negres de la resta d'Europa). Per a les nostres seqüències, la grandària del cercle és proporcional a la seva freqüència i per cadascuna s'indica la seva presència en les diferents poblacions mitjançant un codi de colors (negre: Ullals, verd: Daró, verd clar: Calonge, rosa: Vallcanera, gris: Reclà i morat: Bugantó).

Arbre que resumeix les semblances entre les seqüències de les mostres analizades (colorejades) i les seqüències disponibles a les bases de dades per poblacions europees (els punts morats són d’altres poblacions mediterrànies i els negres de la resta d’Europa). Per a les nostres seqüències, la grandària del cercle és proporcional a la seva freqüència i per cadascuna s’indica la seva presència en les diferents poblacions mitjançant un codi de colors (negre: Ullals, verd: Daró, verd clar: Calonge, rosa: Vallcanera, gris: Reclà i morat: Bugantó).

La comparació d’aquests haplotips amb les seqüències disponibles a les bases de dades en poblacions europees d’espinós ens permet inferir una arbre filogenètic amb una posició basal dels nostres llinatges respecte la majoria de llinatges europeus, que són gairebé tots d’origen més recent, posterior a les glaciacions del quaternari. Tot plegat ens explica que les poblacions d’espinós del nostres país són la única representació que ens queda d’uns llinatges mediterranis que són molt i molt antics, anteriors als períodes glacials del quaternari. Donada la situació d’amenaça d’aquesta espècie, urgeix doncs dissenyar estratègies de gestió que contemplin els patrons d’estructura poblacional descrits, i que siguin adequades per a la conservació de les poblacions d’espinós que ens queden al mediterrani, les quals tenen un valor ecològic, genètic i evolutiu incalculable.

Per més informació podeu clicar aquí.

_______________________________________________________________________________________________________

RM Araguas, O Vidal, C Pla, N Sanz (2012) High genetic diversity of the endangered Iberian three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus) at the Mediterranean edge of its range. Freshwater Biology, 57, 143-154.

______________________________________________________________________________________________________

Colonization routes of the invasive mosquitofish introduced to Europe

paper_gambusia__nuri

A new work from researches of the LIG has been released today in the Biological Invasions journal. In this paper, the authors try to clarify the main routes of colonization of the European continent by the highly invasive species of freshwater fish Gambusia holbrooki. Abstract:

Biological invasions are considered one of the main anthropogenic factors that reduce the abundance of native species. Understanding the patterns of population structure and behavior of introduced species is important to determine invasion sources and pathways. We set out to advance our knowledge about the invasive mosquitofish Gambusia spp. by screening variation at six microsatellite loci. We also evaluated six American samples (four of G. holbrooki and two of G. affinis) to identify the most likely source of the populations that established in Europe. The results showed that most introduced populations harbored a considerable amount of gene diversity, probably because of multiple introductions and secondary contacts. Populations displayed strong genetic differentiation that was mainly associated with geographical distance. At least two main routes of colonization of G. holbrooki seem to have occurred in Europe. The first, was consistent with the historical records of the species invading the Iberian Peninsula. A second, and more recent colonization, probably occurred in Greece and, from there, France.

Further information about the paper can be accessed here.

___________________________________________________________________________________________________________

Sanz, N.Araguas, R.M. Vidal, O.Diez-del-Molino, D.Fernández-Cebrián, R.García-Marín, J.L. (2013) Genetic characterization of the invasive mosquitofish (Gambusia spp.) introduced to Europe: population structure and colonization routes. Biological Invasions. October 2013, Volume 15, Issue 10, pp 2333-2346

___________________________________________________________________________________________________________